Tilbage

CO2-skat: Hvad betyder det for din virksomhed?

14. december 2023
Trafikskilt "CO2-afgift" foran himlen

Fra den 1. januar 2021 skal CO2-prisfastsættelse, også kendt som "CO2-pris" eller "CO2-skat". Den planlagte årlige stigning blev suspenderet i 2023. Nu hæver den føderale regering barren betydeligt: I mange iværksætteres og forbrugeres øjne er dette en ekstra byrde, da den nye afgift vil få energipriserne til at skyde i vejret, hvilket blandt andet vil føre til højere varmeudgifter. Find ud af mere om den nye CO2-skat og dens konsekvenser.

CO2 har også en pris i Tyskland

På FN's klimakonference i Paris i 2015 besluttede det internationale samfund at begrænse den globale opvarmning til langt under 2 °C, helst til 1,5 °C, for at beskytte vores livsgrundlag. For at opnå dette skal vi være drivhusgasneutrale fra 2050. Siden da er der blevet udviklet flere og flere tiltag for at nå dette mål - både internationalt og på europæisk og nationalt plan. Den Europæiske Union ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 procent inden 2030 (referenceåret er 1990). EU ETS (European Union Emissions Trading System) er en ordning for handel med emissioner for næsten hele energiindustrien. Målet er at reducere klimaskadelige gasser ved at udstede et begrænset antal emissionskvoter som et incitament og handle dem frit på markedet. Men uden for den europæiske emissionshandel har der hidtil ikke været noget sådant incitament. I det nationale klimabeskyttelsesprogram for 2030 vedtog den tyske regering derfor prisincitamenter ud over finansieringsprogrammer og lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Transport- og opvarmningssektorerne er særligt vigtige, da de er ansvarlige for omkring en tredjedel af de klimaskadelige udledninger. Med 80 % kan CO2-emissioner i varmesegmentet alene inden 2050. Vejen til at opnå dette blev banet, da loven om handel med brændstofemissioner (BEHG) trådte i kraft i slutningen af 2019. Baseret på dette har drivhusgasemissioner nu også en pris i Tyskland. Siden 2021 har Tyskland haft sit eget ekstra instrument til at reducere CO2-udledning, kendt som CO2-skat. Den føderale regering sætter således klare mål:

 • Opnåelse af minimumsmålene i EU's klimabeskyttelsesforordning
 • Opfylde de nationale klimabeskyttelsesmål, især drivhusgasneutralitet i Tyskland inden 2045
 • Forbedre energieffektiviteten

Hvordan fungerer CO2-Skat?

CO2-afgiften gælder for transport- og bygningsopvarmningssektoren. Den foreskriver, at forbrænding af fossile brændstoffer som fyringsolie, flydende gas, naturgas, kul, benzin og diesel "beskattes" ved hjælp af en fast, gradvist stigende pris. Formålet er at tilskynde folk til at forbruge mindre energi og skifte til mere miljøvenlige alternativer.

Hvordan fungerer CO2-afgift nu? Virksomheder, der markedsfører disse brændstoffer, skal købe såkaldte "emissionsrettigheder" i form af certifikater. Disse certifikater er baseret på en forudbestemt grænsemængde af emissioner, og deres antal reduceres fra år til år. Hvem der erhverver disse certifikater, varierer afhængigt af brændstoffet. Når det gælder naturgas, er det f.eks. de kommunale forsyningsselskaber, der leverer til slutbrugerne. Certifikater for mineralolieprodukter skal primært købes af producenter (f.eks. raffinaderier) og forhandlere. Omkostningerne til disse emissionskvoter sendes videre til slutforbrugerne, dvs. private kunder og virksomheder, med det resultat, at priserne på opvarmningsmidler og brændstoffer vil stige fra 2021 og fremefter.

Hvad følger med CO2-skat på ekstra omkostninger?

For at give økonomien og forbrugerne mulighed for gradvist at tilpasse sig det nye system, er CO2-afgift havde oprindeligt faste priser. De startede i 2021 med 25 euro pr. ton CO2 og vil gradvist stige frem til 2025. Fra 2026 foreskriver forordningen, at omkostningerne til CO2afgiften vil i første omgang være markedsafhængig i en priskorridor mellem 55 euro (minimum) og 65 euro (maksimum) pr. ton CO2 og overgang til en frihandelsfase fra 2027. I 2025 vil der blive truffet en beslutning om yderligere prissætning på politisk niveau. Omkostningerne til fossile brændstoffer vil derfor stige gradvist. Den årlige stigning i 2023 er blevet suspenderet på grund af de stigende priser, der er forårsaget af energikrisen som følge af det russiske angreb på Ukraine. Som følge af budgetkrisen tilføjer den tyske regering imidlertid en betydelig stigning fra 2024: CO2-skat ifølge regeringens klage af 13. december.

CO2-priser 2024

Kilde: Regeringserklæring af 13. december 2023

Hvad betyder CO2-skat, og hvad skal du gøre?

Først og fremmest er CO2-beskat to ting:

 1. Opvarmning og mobilitet bliver dyrere.
 2. Energikilder, energiudnyttelse og teknologier skal revurderes og gøres betydeligt mere effektive for at kunne absorbere de stigende omkostninger.

I overensstemmelse med mottoet "Den reneste og billigste energi er den energi, der ikke forbruges i første omgang", fremmer forbundsministeriet for økonomi og energi energieffektivitet med sin kampagne Tyskland gør det effektivt om bevarelse af ressourcer. Her gælder princippet om "effektivitet før substitution". Hvis du f.eks. allerede bruger moderne, decentrale effektivitetsteknologier til opvarmning, som fungerer med fossile brændstoffer, men som er meget energieffektive, er der mindre behov for handling. Ifølge GEG24 gælder der i øvrigt omfattende undtagelser og fleksible tidsfrister for opvarmning med decentrale teknologier i halbygninger over fire meters højde.

Energieffektivitet er ikke kun en nødvendighed ud fra et økologisk synspunkt, men bliver også stadig vigtigere ud fra et økonomisk synspunkt. Derfor bør du ikke tøve med at modernisere dit varmesystem eller skifte til alternative energikilder på lang sigt. Det kunne også være naturgas i fremtiden - fordi: Den kommende forsyning af brint (power-to-gas) og muligheden for at producere naturgas syntetisk vil gøre denne energikilde stadig grønnere og mere vedvarende. Den bedste måde at finde ud af mere på er at læse vores yderligere artikel om Fremtidige teknologier til modernisering af opvarmning!

Hvilke muligheder har økonomien for at minimere CO2-skatteomkostninger?

Det gode ved SESTA og den nye CO2Skat: Politikken giver reelle incitamenter til at få virksomheder og forbrugere til at øge energieffektiviteten, bruge klimavenlige energikilder og udvikle innovative produkter. Desuden giver den faste prisregulering frem til 2026 planlægningssikkerhed og et tilstrækkeligt stort tidsvindue til at reagere. Som virksomhed eller forbruger bestemmer du selv: Giver det mere mening for dig at reducere CO2-afgift eller at modvirke omkostningsstigningen med passende foranstaltninger? Vores tip: Prøv at nå dine mål med så lidt energi som muligt, og overvej at bruge vedvarende energi på lang sigt. Det vil gavne begge parter: klimaet og din virksomhed. Nedenfor giver vi dig eksempler på, hvordan du kan øge energieffektiviteten:

 • Øget varmeisolering
 • Brug af energieffektive teknologier
 • Udnyttelse af varmegenvinding og restvarme
 • Brug af intelligent kontrolteknologi
 • Skift til energikilder med lavere emissionsværdier (f.eks. naturgas i stedet for fyringsolie)
 • Integration af solvarmeenergi og andre vedvarende energikilder

Hvordan kan man undgå stigende omkostninger?

 • § 11 i SESTA giver virksomheder økonomisk kompensation under en hardship-ordning, hvis de påvirkes urimeligt af stigende priser. Forudsætningerne er
 • Brændstofomkostningerne udgør mere end 20 % af de samlede driftsomkostninger.
 • Virksomhedens ekstraomkostninger som følge af indførelsen af SESTA ville overstige 20 % af bruttoværditilvæksten.

Desuden bør man så vidt muligt undgå dobbelte afgifter som følge af brugen af brændstoffer i et anlæg, der er omfattet af EU's emissionshandel.

Der er også planer om at lette byrden for de virksomheder, der påvirkes på det internationale marked af CO2-beskatning ville opleve ulemper. For mange udenlandske konkurrenter er CO2-priser og den deraf følgende stigning i brændstofomkostningerne. Løsningen kommer i form af den såkaldte "Carbon Leakage Ordinance": De, der er berørt af CO2-skat har ulemper på det internationale marked, får økonomisk kompensation. Det er Tysklands måde at forhindre virksomheder i at flytte. De berørte virksomheder skal dog bevise, at de har et energistyringssystem på plads og allerede arbejder på at reducere deres CO2-udledning. De skal derefter bruge indrømmelserne til yderligere at reducere deres CO2-emissioner.

Får jeg tilskud til mine klimabeskyttelsesforanstaltninger?

På nationalt plan har den føderale regering støttet investeringer i klimabeskyttelse gennem en række omfattende, delvist opdaterede finansieringsprogrammer og tilskud. Disse omfatter for eksempel Føderalt tilskud til effektive bygninger (BEG) eller Føderale midler til energieffektivitet i økonomien. Du kan søge om disse programmer enten som tilskud via BAFA eller som lånetilskud via KfW. Derudover gives der også tilskud til udgifter til energirådgivning. Vi vil informere om den aktuelle status for støtteprogrammerne, så snart de er afsluttet.

Hvilke muligheder har virksomhederne, hvis investeringsomkostningerne er for høje?

Alle, der ikke kan eller vil investere, men stadig ønsker at bruge moderne effektivitetsteknologier til at opvarme produktionshaller og lagre og dermed minimere de ekstra omkostninger, der er forårsaget af CO2-tax gør klogt i at bruge HeizWerk. Denne lejemodel er økonomisk interessant på to måder - for det første fordi virksomhederne ikke har nogen investerings- eller afskrivningsomkostninger. For det andet fordi besparelserne på energiomkostningerne fra effektivitetsteknologierne normalt er betydeligt højere end lejebeløbet ved modernisering af eksisterende systemer. Med det positive resultat, at virksomhederne endda har ekstra penge i kassen efter moderniseringen.

Konklusion: Begynd at reducere CO2-emissioner fra din virksomhed!

Selv om CO2-afgiften betyder, at priserne kun stiger langsomt, så du bør ikke vente for længe. Få overblik over dit besparelsespotentiale og reducer CO2-emissioner og energiforbrug. Især modernisering af varmesystemer i halbygninger lover store potentielle besparelser. Du er velkommen til at beregne med vores fri CO2-Regnemaskine og få en indledende vurdering af, hvor og hvordan du stadig kan reducere!

Alt hvad du behøver at vide om energibesparende halvarmesystemer i praksis
Energibesparelser er et stort emne - på tværs af alle sektorer. Hvis du vil sætte en stopper for ineffektive varmesystemer, er vores guide lige noget for dig!
Anmod om en gratis guide

Dette vil måske også interessere dig

KÜBLER varmesystemer til haller

Lad os tage det næste skridt sammen

Alle haller er forskellige. Med mere end 30 års virksomhedshistorie er der næppe et krav, der er fremmed for os. Sammen med vores kunder har vi implementeret de rigtige løsninger. Hvis du er klar til at implementere økonomisk gennemprøvede varmekoncepter til din hal, så er du kommet til det rette sted.
Aftal en konsultation nu
Anmod om en guide nu